Klauzula informacyjna RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:  ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki lub drogą mailową: sp3@poczta.lomianki.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Magdalenę Szwech, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  1. nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 

 • Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.