INNOWACJE

Innowacja historyczna – Historia muzyką pisana

Innowacja polega na poznawaniu przez uczniów polskich pieśni i piosenek narodowych oraz patriotycznych. Dzięki temu uczniowie lepiej poznają historię Polski oraz rozbudzą w sobie miłość do własnej Ojczyzny. W ramach innowacji uczniowie dowiedzą się: czym są pieśni patriotyczne, z jakiego okresu pochodzą, co oznaczają ich słowa oraz jakie niosą ze sobą przesłanie. Uczestnicząc w innowacji uczniowie poznają i wspólnie zaśpiewają różne polskie pieśni i piosenki patriotyczne np.: Mazurek Dąbrowskiego, Bogurodzica, Gaude Mater Polonia, Hymn do miłości Ojczyzny, Warszawianka, Płynie Wisła, płynie, Hej, hej ułani, My, Pierwsza Brygada, Rota, Wojenko, wojenko, Boże, coś Polskę, Przybyli ułani pod okienko, Piechota, ta szara piechota, Pierwsza kadrowa, Rozkwitały pąki białych róż, Wszystko, co nasze, Marsz Polonii, Czerwone maki na Monte Cassino, Żeby Polska była Polską, Mury, Kocham wolność, czy Marsz Sybiraków. Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów historią własnej Ojczyzny, wprowadzenie uczniów w świat wartości patriotycznych, płynących z poznania i umiłowania polskiego dziedzictwa kulturalnego, rozbudzenie wśród uczniów motywacji wewnętrznej do nauki, płynącej z zainteresowania ciekawym tematem zajęć oraz rozbudzenie zainteresowań i zdolności muzycznych uczniów. W innowacji biorą udział klasy 1-3 i 4-8. Innowację realizuje nauczyciel historii: Elżbieta Prejs. Trwa przez cały rok szkolny.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Historia-muzyka-pisana-1024x576.png

Innowacja historyczna – Polskie skarby UNESCO

Innowacja polega na wprowadzeniu uczniów w świat wartości patriotycznych, płynących z poznania i umiłowania dziedzictwa własnej Ojczyzny. W ramach innowacji uczniowie dowiedzą się: czym jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zabytek mógł być wpisany na Listę oraz ile polskich zabytków zostało tam umieszczonych. Uczestnicząc w innowacji uczniowie poznają polskie zabytki wpisane na Listę np. Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau, Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Zamościu, Średniowieczny zespół miejski Torunia, czy Zamek krzyżacki w Malborku. Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów historią ojczystą i polskimi zabytkami, wprowadzenie ich w świat wartości patriotycznych, a także rozbudzenie motywacji wewnętrznej do nauki, płynącej z zainteresowania ciekawym tematem zajęć. W innowacji biorą udział klasy 1-3 i 4-8. Innowację realizuje nauczyciel historii: Elżbieta Prejs. Trwa przez cały rok szkolny.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Polskie-Skarby-UNESCO-1024x766.jpg

Innowacja : Czytam, więc wiem

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: język polski. Innowację realizują nauczyciele języka polskiego: p. Beata Bogdańska, p. Aurelia Drej, p, Katarzyna Moszczyńska – Gajewska, p. Ewelina Mera.

Adresaci innowacji: uczniowie kl. 4 – 8.

Cele ogólne:

 • rozwijanie zamiłowania do literatury;
 • rozwijanie kompetencji czytelniczych, zmotywowanie do czytania;
 • poznawanie uniwersalnych wartości, norm ważnych dla współczesnego człowieka w kontekście czytanych lektur;
 • rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia;
 • nauczanie poprzez praktykę;
 • zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
  • rozwijanie zainteresowań uczniów, prezentacja ich talentów;
  • zapoznanie z życiem i twórczością autorów lektur szkolnych;
  • zapoznanie z treścią lektur szkolnych;
  • utrwalenie treści lektur obowiązkowych;
  • wykonanie gier planszowych na motywach lektur szkolnych;
  • wykonanie makiet związanych z poszczególnymi lekturami;
  • przygotowanie kroniki (wersja książkowa lub multimedialna) z wybranego fragmentu życia bohatera lektury szkolnej;
  • wykonanie przewodnika turystycznego po miejscach związanych z bohaterem literackim;

 • spotkanie z historią, czyli wywiad z bohaterem literackim żyjącym w czasach niewoli;

 • wzrost rozumienia tekstów lektur szkolnych.