Liga zadaniowa z przedmiotów: biologia, chemia, geografia.

Innowacja z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w roku szkolnym 2022/2023

Odpowiedzialna: p.Magdalena Konarzewska, p.Anna Woch, p. Edyta Dąbrowska

Liga zadaniowa trwa od października do maja w bieżącym roku szkolnym.
Do Ligi można przystąpić w dowolnym momencie i robić dowolnie długie przerwy. W lidze zadaniowej biorą udział uczniowie klas 5-8 (biologia i geografia) oraz 7-8 (chemia).
Zadania ligi zadaniowej umożliwiają rozwijanie zainteresowań uczniów z poszczególnych przedmiotów i poszerzenie wachlarza wiedzy.
Wszystkie poprawnie rozwiązane zadania są oceniane, a najlepsze prace uczniów są prezentowane w gablotach jako gazetki edukacyjne z wyżej wymienionych przedmiotów.

Innowacja pt. „Animaloterapia z patyczakami – jako wspomaganie edukacji i wychowania”

Odpowiedzialna: p. Ewa Krawczak

Nowatorski charakter polega na wprowadzeniu w życie uczniów wszechstronnego działania zwierząt. Zwierzęta wpływają na ludzi w sposób uspokajający.

Głownym celem jest rozwijanie u moich uczniów  zainteresowań przyrodniczych, przybliżanie ich do obcowania z naturą oraz przełamywanie lęków przed obcowaniem z różnymi żyjątkami.

  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zależnościami zachodzącymi między organizmem a jego środowiskiem w powiązaniu z działalnością człowieka.
  • Zwrócenie uwagi na zwierzęta chronione, wyjaśnienie przyczyn ochrony zwierząt.
  •  Kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt.
  •  Kształtowanie intelektualnych i praktycznych umiejętności dotyczących poznawania środowiska, a przede wszystkim: prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
  •  Kształtowanie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt.

„Zawód- klucz do przyszłości. Wybór należy do Ciebie”

Odpowiedzialni: p. Katarzyna Jaworowska, p.Olga Tarwcka

Innowacja realizuje zakres tematów dotyczących preorientacji zawodowej w klasach I-III. Wkomponowana jest w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Działaniem innowacyjnym jest realizacja wytycznych poprzez doświadczanie w realnym życiu wykonywanych prac przez różnych przedstawicieli grup zawodowych.

Korzyści dla uczniów z wprowadzenia innowacji:

 • Rozwinięcie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka

 • Zredukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej

 • Ukształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych

 • Rozbudzenie i rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień dzieci

 • Rozwinięcie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności

Paszport Małego Polaka

Odpowiedzialna: p. Katarzyna Skubiszewska

Innowacja programowo – metodyczna rozwijającą wiedzę z zakresu treści historycznych oraz społecznych. Rozwijająca kompetencje w uczeniu się i samodzielnym budowaniu wiedzy.

Ciche piątki- innowacja organizacyjna.

Odpowiedzialna: p. Katarzyna Skubiszewska

Innowacja utrwalająca zasady zachowania na przerwie i rozwijająca wiedzę o zdrowiu, szkodliwy wpływ hałasu. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu na przerwach

Innowacja historyczna „Polskie skarby UNESCO” 

Odpowiedzialna: p. Elżbieta Prejs

Innowacja polega na innym sposobie poznawania przez uczniów historii ojczystej. W ramach innowacji uczniowie dowiedzą się: czym jest Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zabytek mógł być wpisany na Listę oraz ile polskich zabytków zostało tam umieszczonych. Uczestnicząc w innowacji uczniowie poznają polskie zabytki wpisane na Listę np. Stare Miasto w Krakowie, Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni, Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau, Stare Miasto w Warszawie, Stare Miasto w Zamościu, Średniowieczny zespół miejski Torunia, czy Zamek krzyżacki w Malborku. Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów historią ojczystą i polskimi zabytkami, wprowadzenie ich w świat wartości patriotycznych, płynących z poznania i umiłowania dziedzictwa własnej Ojczyzny, a także rozbudzenie motywacji wewnętrznej do nauki, płynącej z zainteresowania ciekawym tematem zajęć. W innowacji biorą udział klasy 1-3 i 4-8. Innowację realizują nauczyciele: Elżbieta Prejs, Ewa Krawczak, Marzena Wadecka oraz Małgorzata Żuchowska. Trwa przez cały rok szkolny.

Innowacja dotyczy wprowadzania słownictwa na lekcji poprzez użycie bezpłatnej aplikacji Lingos.

Odpowiedzialna: p. Anna Szczyglewska

Uczniowie klasy 7C oraz 8B samodzielnie utrwalają wprowadzane słownictwo na lekcji poprzez użycie bezpłatnej aplikacji Lingos.

Nauka słownictwa polega na systematycznym wykonywaniu lekcji (około 10-minutowych) w formie interaktywnych fiszek na tablecie, komputerze lub smartfonie. Uczniowie wykonują interaktywne zadania zarówno w domu jak i na lekcjach z języka angielskiego.

System polega na wykorzystaniu techniki spaced-repetition (systematycznych powtórzeń w stałych odstępach czasu), dzięki czemu uczniowie przyswajają słówka szybciej, w alternatywny sposób do tradycyjnej metody „uczenia się na pamięć” długiej listy słówek. Co więcej, system wychwytuje słowa, które sprawiają uczniowi problem, co wpływa na większą częstotliwość pojawiania się danego słowa w trakcie wykonywanej lekcji. Trening czyni mistrza!

Platforma zawiera również elementy grywalizacji, dzięki czemu uczniowie biorą udział w wyzwaniach, zdobywają punkty i odznaki. Rywalizacja, jak i w sporcie, dodatkowo motywuje uczniów do sumiennej pracy. 

Postępy uczniów są na bieżąco monitorowane przez nauczyciela, który dopinguje uczniów i sprawdza systematyczność wykonywanych lekcji. Najaktywniejsi uczniowie na koniec miesiąca otrzymują pozytywne oceny.