Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2022/2023

W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego. Organizatorem konkursów językowych jest Mazowiecki Kurator Oświaty, a konkursu informatycznego OEIiZK.

Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 43 z dnia 14 września 2022 r. został zatwierdzony i wprowadzony do stosowania Regulamin konkursów przedmiotowych z języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii i matematyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.

Regulamin i harmonogramy znajdują się w zakładce Regulamin i załączniki.

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content…

Obowiązujące programy merytoryczne w zakładce Programy merytoryczne.

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content…

Regulamin konkursów przedmiotowych, oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz harmonogram konkursów znajdują się również na stronie szkoły w zakładce: NASZA SZKOŁA/NAUKA.