Aktualności

Zasady zdalnego nauczania w SP nr 3

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach- Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr. 6 z dnia 24 marca 2020 roku

1. Informacje o funkcjonowaniu szkoły będą przesyłane wiadomościami przez dziennik Librus
2. Zajęcia są zbudowane na bazie planu lekcji dotychczas obowiązującego.
3. Nauczyciele wybranych przedmiotów będą prowadzili zajęcia on-line przez platformę Zoom w godzinach pracy według planu lekcji danej klasy. Będą to wybrane jednostki lekcyjne. Dla klas 1-3 zajęcia będą prowadzone przez platformę genial.ly
4. Rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców klasy w jakich godzinach jest realizowana lekcja on-line. Powiadomienie o danej lekcji zostanie wysłane do ucznia i rodzica poprzez dziennik Librus. Po kliknięciu w link zostaną uczniowie przekierowani bezpośrednio na zajęcia.
5. Pozostałe lekcje będą realizowane poprzez nauczanie zdalne z uwzględnieniem platform edukacyjnych wskazanych przez MEN, kart pracy i innych.
6. Każdy nauczyciel w godzinach swojej pracy zapewnia uczniowi oraz rodzicowi:
• Możliwość konsultacji
• Odpowiedzi/wyjaśnień do zadań/ćwiczeń
• Jeżeli nauczyciel otrzyma informację poza godzinami pracy, jest zobowiązany do odpowiedzi na następny dzień
7. Zadania będą przesyłane przez zakładkę w dzienniku Librus „zadanie domowe” oraz przez wiadomość w Librusie. Pozwala to na załączenie pliku. Następnie nauczyciel wyznaczy uczniowi termin odesłania zadanej pracy.
8. Nauczyciele przesyłają zadania uczniom ,zgodnie z ich planem lekcji
9. Prace podlegają ocenie zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły, po dodaniu modyfikacji- w szkole na czas trwania nauczania zdalnego, zgodnie z Rozporządzeniem MEN
• ocenie może podlegać każda potwierdzona aktywność ucznia, który zapoznał się ze wskazanym materiałem przez nauczyciela
• Każda ocena wstawiona w tym okresie musi być opatrzona komentarzem zaczynającym się od wzmianki – Zadanie zdalne
• Każdy nauczyciel, kończący lekcję zobowiązany jest określić także sposób przysłania i omawiania ich rozwiązań
• Omówienie rozwiązań powinno wskazywać błędy, jakie popełnił uczeń, przykładowe rozwiązanie poprawne oraz sposób naprawy błędów i utrwalenia prawidłowych rozwiązań.
• Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udzielania uczniowi i jego rodzicom informacji zwrotnej dotyczącej postępów w nauce zdalnej
10. Poprawa ocen odbywa się zgodnie z zasadami WZO oraz zmianami, które nastąpiły w PZO w związku z nauczaniem zdalnym
11. Obowiązki i prawa ucznia stosuje się jak w Statucie Szkoły, ponadto wprowadza się:
• aktywność ucznia to obowiązek systematycznego logowania się do e-dziennika
i sprawdzania w terminarzu przydzielonych zadań ich wykonywania i odsyłania nauczycielowi w wyznaczonym terminie.
• przestrzeganie zasady fair play, zawartych zasad i przepisów, przedmiotowych zasad oceniania i terminów konsultacji oraz nie stosowania oszustw w pracach kontrolnych online.
• wykazania się obowiązkowością i samokontrolą w tak trudnym okresie nauczania zdalnego.
• dążenie do samodzielnego i ustawicznego zdobywania wiedzy.
• w trakcie konsultacji zdalnej indywidualnej czy grupowej zadbanie o jasne i precyzyjne zadawanie pytań wcześniej przemyślanych i zanotowanych, aby nie blokować innym czasu.
12. Podczas realizacji podstawy programowej, nauczyciele będą wpisywali na zajęciach frekwencję- nauczanie zdalne(skrót nz)
13. Nauczyciele sprawdzają listę obecności, na podstawie logowań uczniów do dziennika, zaznaczają frekwencję -nauczanie zdalne. Wychowawcy będą kontrolować, czy uczeń zalogował się danego dnia w librusie. Jeżeli tak- traktowany jest jako obecny w szkole. Jeśli uczeń nie zalogował się do dziennika, wychowawcy podejmują stosowne działania chroniące przed nieklasyfikowaniem ucznia.
14. W przypadku braku możliwości pracy zdalnej ucznia, rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę klasy
15. Zapytanie dotyczące pracy/funkcjonowania placówki proszę kierować bezpośrednio do wychowawcy klasy poprzez dziennik Librus

Z wyrazami szacunku,
Maciej Kruszewski
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl
© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach