PS3 Łomianki
Strefa Rodzica

POMOC PSYCHOLOGICZNA


BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE (podejmowane działania)

Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 • Nauczyciele pełnią dyżury na terenie całego obiektu szkoły.
 • Szkoła objęta jest monitoringiem.
 • Główne wejście do szkoły jest zamknięte, rodzice mogą wejść na obiekt przy pomocy chipa.
 • W szkole zostanie zamontowana skrzynka, w której rodzice i uczniowie będą mogli anonimowo zostawiać informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole.
 • Szkoła będzie posiadać adres e-mail, na który będzie można zgłaszać sprawy i problemy związane z bezpieczeństwem.
 • W czasie zajęć uczniowie mogą skorzystać z pomocy pielęgniarki szkolnej.
 • Co roku odbywają się próbne alarmy ewakuacyjne.
 • Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły biorą udział w szkoleniach z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz pierwszej pomocy.
 • Bierzemy udział w projektach dotyczących bezpieczeństwa uczniów.
 • W ramach zajęć edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie poznają zasady reagowania na sytuacje zagrożenia i uczą się udzielania pierwszej pomocy.
 • Odbywają się lekcje wychowawcze na temat bezpiecznej drogi do szkoły, pobytu w szkole i zasad zachowania się w przypadku alarmu.
 • Organizujemy spotkania z przedstawicielami Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zagrożeń powodziowych i pierwszej pomocy.


W szkole zajęcia odbywają się i spotkania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzieci ich świadomości w tym zakresie. Są to miedzy innymi:

 • Zajęcia integracyjne w nowych klasach
 • Pogadanki z policjantami dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły oraz pierwszej pomocy
 • Pogadanki z policjantami o niebezpiecznych zachowaniach w sieci, agresji odpowiedzialności karnej nieletnich, sytuacjach ryzykownych i niebezpiecznych
 • Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej
 • Zajęcia warsztatowe z pedagogiem dotyczące tolerancji, agresji i przemocy
 • Na godzinach wychowawczych poruszamy tematykę dotyczącą bezpieczeństwa, uzależnień i różnych form przemocy
 • Zajęcia interwencyjne pedagoga
 • Zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
 • Zajęcia z socjoterapeutą
 • Zajęcia TUS – trening umiejętności społecznych
 • Organizacja spektakli profilaktycznych


W naszej szkole uczniom oferujemy pomoc pedagogiczną w zakresie:

 • analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • integrowania zespołów klasowych w klasach,
 • współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami w celu zgromadzenia dokumentacji psychologicznej i w związku z tym dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • organizacji opieki i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących (m.in. stypendia szkolne, dofinansowanie wyjazdów szkolnych, bezpłatne obiady, itp.),
 • przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu,
 • profilaktyki zachowań ryzykownych.


Pedagodzy szkolni współpracują z:

 • Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Dziekanowie Leśnym,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Caritas,
 • Urzędem Miejskim,• Policją, Strażą Miejską,
 • poradniami specjalistycznymi.


Dzieciom z trudnościami oferujemy zajęcia specjalistyczne. W zależności od problemów, z jakimi boryka się dziecko, proponujemy udział w terapii pedagogicznej i /lub psychologicznej.Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach integracji sensorycznej.

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi. Zaburzenia koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne. Podjęcie działań terapeutycznych jest szczególnie ważne, ponieważ brak osiągnięć w nauce, niepowodzenia szkolne często związane z niedostatecznym opanowaniem umiejętności czytania, pisania, liczenia, itp. mogą spowodować rosnącą niechęć do samej szkoły. Ponadto trudnościom szkolnym często towarzyszą problemy wychowawcze, zaburzenia aktywności, motywacji, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych. Działania terapeutyczne będą powodować pozytywne zmiany w sferach: poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wzrost wiedzy i umiejętności.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. Celem terapii pedagogicznej jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji, tj. dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej wskutek negatywnych doświadczeń, a więc zainteresowania ich tym, co jest atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzegania uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.W naszej szkole terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć korekcyjno–kompensacyjnych (grupy od 2 do 5 uczniów). Zajęcia odbywają się zwykle raz w tygodniu, w czasie dogodnym dla uczniów (w godzinach porannych lub popołudniowych). Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Integracja SensorycznaTerapia charakteryzuje się tym, że jest to nauka poprzez zabawę. Dziecko poprzez ćwiczenia ruchowe kierowane przez terapeutę, dostarcza sobie różnych bodźców zmysłowych. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania układu nerwowego, aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować w środowisku, porządkując informacje pobrane przez zmysły (smaku, wzroku, słuchu, dotyku, powonienia, równowagi).

OPIEKA MEDYCZNA


Gabinet Pielęgniarek
czynny codziennie w godzinach 8.00-16.00. 

Pani Katarzyna Kwiatkowska  to osoba z dużym stażem pracy . Sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami oraz udzielaja pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Gabinet mieści się na piętrze, obok pokoju nauczycielskiego  (pokój nr 9).


godło Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach

ul. Staszica 2
tel. 22 751 56 10
sp3@lomianki.pl


SP3 Łomianki na Facebooku Synergia SP3 Łomianki na Instagramie SP3 Łomianki na YouTube Biuletyn Informacji Publicznej SP3 Łomianki

◐︎
Parametry strony

Wielkość czcionkiKontrast

© Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach